Badanie wpływu mocy dawki promieniowania alfa na odpowiedź komórek nowotworowych gruczołu krokowego

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2022

Celem badań jest zbadanie wpływu mocy dawki promieniowania alfa na odpowiedź biologiczną komórek nowotworowych gruczołu krokowego DU145 przy założeniu, że dostarczona dawka do każdej z opracowanych geometrii układu doświadczalnego wyniesie 1 Gy. Rozkład energii zdeponowanej w materiale komórkowym dla wybranych geometrii napromieniania został obliczony z wykorzystaniem programu Geant4 i porównany z wynikami symulacji komputerowych SRIM. Na podstawie rozkładów otrzymanych z użyciem metod Monte Carlo (Geant4) została określona moc dawki niezbędna do przeprowadzenia napromieniania komórek. Odpowiedź komórkowa na działanie promieniowania alfa ze źródła powierzchniowego Am-241 została zbadana za pomocą testu klonogennego. Wyniki wskazują na większe przeżycie komórek nowotworowych wraz z rosnącą mocą dostarczanej dawki, co znajduje odzwierciedlenie w informacjach literaturowych. Otrzymane wartości liczby kolonii utworzonych przez komórki wskazują jednak na brak statystycznie istotnej różnicy w zależności od wartości mocy dawki. Analizując średni rozmiar wytworzonych kolonii nie została odnotowana istotna zależność pomiędzy ich rozmiarem, a dostarczaną mocą dawki. Aczkolwiek średnia wielkość kolonii komórek napromienionych jest mniejsza względem komórek kontrolnych.

Anna Cholewik

 Info

Date
20-05-2022 10:35
Duration
15 minut
Location