Wpływ hipotermii na powstawanie i zanikanie ognisk naprawczych NBS1 i 53BP1 oraz częstość powstawania popromiennych mikrojąder w komórkach U2OS.

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2021

W badaniach nad mechanizmem odpowiedzi komórkowej na uszkodzenia DNA, w których jako czynnik uszkadzający DNA stosuje się promieniowanie jonizujące, komórki często są schładzane na topniejącym lodzie (odpowiadającym temperaturze 0,8°C). Celem schładzania komórek jest zahamowanie procesów komórkowych takich jak naprawa DNA. Wykazano, że niska temperatura podczas napromieniania działa promieniochronnie na poziom uszkodzeń cytogenetycznych, jednak mechanizmy jej działania są słabo poznane. Celem pracy była analiza wpływu hipotermii na poziom powstawania i rozpadu ognisk NBS1 i 53BP1 oraz mikrojąder w komórkach U2OS. Wyniki pokazały, że sama hipotermia indukowała powstawanie ognisk, a napromienianie prowadziło do zwiększonego powstawania ognisk 53BP1, ale nie ognisk NBS1. Hipotermia podczas napromieniania i późniejsza naprawa w temperaturze 0,8°C wykazała, że ogniska NBS1 i 53BP1 tworzyły się i zanikały, ale na poziomie znacznie niższym niż w temperaturze 37°C. Częstość popromiennych mikrojąder była podwyższona w komórkach napromienianych w 0,8°C analizowanych po 20 h od napromienienia. Uzyskane wyniki sugerują, iż efekt temperaturowy powinien być uwzględniany w planowaniu eksperymentów, w których komórki są schładzane na topniejącym lodzie.

Magdalena Płódowska

 Info

Date
28-05-2021 12:45
Duration
15 minut
Location