Wpływ temperatury na popromienną kinetykę powstawania ognisk naprawczych 53BP1 w komórkach U2OS.

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2020

Wiktoria Krakowiak, Magdalena Płódowska, Krzysztof Lis, Andrzej Wójcik, Halina Lisowska Wpływ temperatury na popromienną kinetykę powstawania ognisk naprawczych 53BP1 w komórkach U2OS. Wprowadzenie Promienioochronny efekt hipotermii, zwany również efektem temperaturowym (TE - temperature effect), został zaobserwowany badaniach przeprowadzonych w limfocytach krwi obwodowej człowieka. Wykazano, że niska temperatura podczas ekspozycji na promieniowanie jonizujące ma działanie ochronne. Efekt temperaturowy zaobserwowano w wielu publikacjach dotyczących aberracji chromosomowych i mikrojąder. Nie zaobserwowano natomiast efektu temperaturowego na poziomie powstawania i zaniku ognisk naprawczych gamma-H2AX. Mechanizm tego zjawiska nie jest znany. Celem eksperymentu było zbadanie wpływu niskiej temperatury podczas napromieniania komórek na powstawanie i zanikanie ognisk naprawczych 53BP1 w komórkach innych niż limfocyty krwi obwodowej. Materiały i metody: Badania przeprowadzono na komórkach ludzkich nowotworowych U2OS. Wyznakowanie tej linii komórkowej białkiem 53BP1-GFP umożliwiło zanalizowanie powstających ognisk naprawczych 53BP1. Komórki poddawano działaniu promieniowania jonizującego o dawce 2 Gy w różnych warunkach temperaturowych: w temperaturze 37ºC przed i po napromienieniu, w temperaturze 0ºC przed napromienieniem i 37ºC po napromienieniu. Kinetykę powstawania ognisk naprawczych badano po upływie 0, 15, 30, 60, 120 i 180 minutach oraz po 24 godzinach od napromienienia. W celu wykonania odpowiedniej analizy wyników przeprowadzono trzy niezależne próby eksperymentalne. Następnie, obserwowano ogniska naprawcze z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej. Wyniki i wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na zwiększone powstawanie ognisk naprawczych 53BP1 w przypadku komórek napromienionych w temperaturze 0ºC, a następnie inkubowanych w 37ºC. Maksimum naprawy podwójnoniciowych pęknięć osiągnięto w tej próbie po upływie 30 minut od napromienienia, czyli wcześniej niż w próbie 37ºC-37ºC, co świadczy o sprawniejszej naprawie uszkodzeń DNA.

Wiktoria Krakowiak

 Info

Date
25-09-2020 10:45
Duration
15 minut
Location