Nanozeolit NaA jako nośnik radionuklidu 223Ra dla celowanej terapii nowotworowej

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2019

Celowana terapia nowotworowa z wykorzystaniem radiofarmaceutyków opartych na emiterach promieniowania alfa zyskuje obecnie bardzo duże znaczenie wśród terapii antynowotworowych. Jednym z obiecujących radioizotopów, mogących znaleźć zastosowanie w tego typu terapii, wydaje się być radioizotop 223Ra (t1/2 = 11,4 dnia). Charakteryzuje go wiele korzystnych cech fizyko-chemicznych, jednak istotnym ograniczeniem jego zastosowanie w terapii jest brak zdolności do tworzenia wystarczająco stabilnych kompleksów z chelatorami. Jedyną, znaną obecnie możliwością trwałego związania izotopu 223Ra z nośnikiem jest jego immobilizacja w strukturze nanozeolitów. Nanozeolity o strukturze A w formie sodowej (NaA) zostały otrzymane na drodze syntezy hydrotermalnej z wykorzystaniem autoklawu wysokociśnieniowego. Otrzymane nanocząstki poddano szczegółowej charakterystyce z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) oraz spektroskopii w podczerwieni (IR). Określono również ich średnicę hydrodynamiczną za pomocą analizatora NanoSight oraz potencjał zeta i indeks polidyspersji za pomocą metody dynamicznego rozpraszania światła (DLS). Analizę składu fazowego przeprowadzono z zastosowaniem metody rentgenografii strukturalnej (XRD). Optymalizacja procesu syntezy umożliwiła otrzymanie nanocząstek zeolitowych o średnicy nie przekraczającej 100 nm. W kolejnym etapie badawczym sprawdzono możliwość wyznakowania otrzymanych nanocząstek radionuklidem 223Ra oraz zbadano ich stabilność w roztworze soli fizjologicznej (0,9% NaCl), buforze fosforanowym (pH = 7,4) oraz w surowicy krwi ludzkiej. Z powodu niezadowalającej stabilności i wycieku radu ze struktury nanozeolitów, rozpoczęto dalsze badania mające na celu zablokowanie otworów sorpcyjnych cząsteczkami silan-PEG 5000. Rozpoczęto również badania cytotoksyczności nanozeolitów modyfikowanych powierzchniowo cząsteczkami silan-PEG 5000 na dwóch modelach komórek nowotworowych stercza LNCaP C4-2 i DU145. Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (Projekt OPUS NCN 2015/19/B/NZ7/02166)

Malwina Wasilewska 

 Info

Date
17-05-2019 16:30
Duration
15 minut
Location