Synteza i badania strukturalne biodegradowalnych matryc homopoliestrowych oraz badanie uwalniania kamptotecyny z zsyntezowanych proleków

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2018

Ewa Nawrocka,Adam Kasiński,Ewa Olędzka, Monika Zielińska-Pisklak, Marcin Sobczak 

Zakład Chemii Biomateriałów, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

Choroby nowotworowe stanowią dla współczesnej nauki ogromne wyzwanie. Najczęstszą metodą leczenia jest chemioterapia. Jednym ze skutecznie działających cytostatyków jest m.in. kamptotecyna (CAMPT) [1]. Pomimo licznych wysiłków, brak jest jednak idealnego rozwiązania problemu związanego ze zwiększeniem jej biodostępności. Produkty lecznicze zawierające koniugaty polimerowe z CAMPT nie jeszcze natomiast komercyjnie dostępne [2].

W związku z powyższym, głównym celem pracy było otrzymanie nowych, homopolimerowych  nośników kamptotecyny (CAMPT), zdolnych do uwalniania jej z zaprogramowanąkinetyką. 

Wykorzystując reakcję polimeryzacji z otwarciem pierścienia (ROP), w rozpuszczalniku i metodą w masie, otrzymano poli(ε‑kaprolakton) (PCL) i poli(rac‑laktyd) (PLA). Katalizatorem był oktanian cyrkonu (IV), a koinicjatorem woda destylowana. Proces ROP prowadzono od 24 do 48 h, w zakresie temperatur 60‑160°C. Strukturę produktów polimeryzacji potwierdzono po analizie metodami NMR. Masę molową i polidyspersyjność wyznaczono za pomocą metody chromatografii żelowej. Widma 13C‑NMR wykorzystano dodatkowo do analizy mikrostrukturyPLA, aby określić taktyczność jego łańcucha. Oligoestrowe koniugatyCAMPT z PCL i PLA zsyntezowano na drodze reakcji estryfikacji Steglicha oraz z wykorzystaniem 1,6-diizocyjanianu heksametylenu, jako łącznika.

W ramach projektu przeprowadzono również badania uwalniania CAMPT z zsyntezowanych koniugatów, a za pomocą samodzielnie opracowanej i zwalidowanej metody określono profil uwalniania substancji czynnej.

[1] Fan H., Huang J., Li Y., Yu J., Chen J., Fabrication of reduction-degradable micelle based on disulfide-linked graft copolymer‑camptothecin conjugate for enhancing solubility and stability of camptothecin, Polymer, 2010, 51: 5107‑5114.

[2] Sobczak M., Oledzka E., Kwietniewska M., Nałęcz-Jawecki G., Kołodziejski W. ,Promising Macromolecular Conjugates of Camptothecin‑the Synthesis, Characterization and in vitro Studies; Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 2014, 51:254–262.

Ewa Nawrocka

 Info

Date
24-05-2018 15:45
Duration
15 minut
Location